Spoločenská zodpovednosť

Správne princípy tvoria krajší biznis

SVET KORPORÁTNEHO BANKOVNÍCTVA

Svet korporátneho bankovníctva sa spája s vysokými číslami, peniazmi či profitom. Popritom je súčasťou sveta, ktorý zdieľame všetci, bez ohľadu na jazyk, národnosť, pohlavie či vierovyznanie. Veríme, že každý z nás chce žiť v prosperujúcej spoločnosti vyznávajúcej správne hodnoty a vo svete založenom na trvalej udržateľnosti a zodpovednosti k planéte. Je to naše presvedčenie, ktoré sa snažíme dennodenne pretavovať na aktivity smerujúce k napĺňaniu týchto ideálov.

SPOLOČNÉ  HODNOTY


Prirodzenou súčasťou Komerční banky Slovakia a Société Générale je hodnotový systém založený na trvalej udržateľnosti. V rámci celej skupiny sa pri financovaní infraštruktúrnych projektov a projektov priemyslu riadime aj zásadami Equator Principles. Predstavujú dobrovoľný rámec pravidiel na posudzovanie environmentálnych a sociálnych rizík veľkých projektov podľa medzinárodných štandardov Svetovej banky.

Ako Société Générale sme taktiež zakladajúcim členom programu UNEP-FI - United Nations Environmental Programme Financial Initiative. Cieľom tohto globálneho partnerstva medzi OSN UNEP a finančným sektorom je sústrediť sa na financovanie projektov smerujúcich k uhlíkovej neutralite do roku 2050. 

V neposlednom rade je potvrdením nášho zámeru podieľať sa na trvalo udržateľnom biznise náš status signatára dokumentu Principles of Responsible Banking. V rámci neho sa zaväzujeme zosúladiť naše portfólio s cieľmi Parížskej klimatickej dohody a trvalo udržateľného rozvoja.

V Komerční banke Slovakia sa s vyššie uvedenými princípmi prirodzene identifikujeme. Veríme, že správna firemná kultúra má zahŕňať hodnoty, ktoré sa nedajú vyčísliť. A sme hrdí na to, že spolu s ostatnými spoločnosťami skupiny Société Générale máme možnosť tieto hodnoty napĺňať.

ETICKÉ PRINCÍPY


Všetci klienti, zamestnanci alebo dodávatelia sú u nás vítaní bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k  národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Tento prístup je pre nás, ako signatárov Charty diverzity, automatický. Veríme, že ľudský potenciál nemá zadefinované vierovyznanie, pohlavie ani farbu a kľúčom k jeho otvoreniu je otvorenosť sama.

Naši partneri, dodávatelia i klienti prechádzajú dôkladným procesom due diligence. Riadime sa heslom požičiavať peniaze zmysluplne, ktoré sa premieta do všetkých nami podporovaných projektov.  Preferujeme projekty s pozitívnym dopadom na životné prostredie, spoločnosť, etiku a udržateľný ekonomický rozvoj. Veríme  v partnerstvá založené na rovnakých hodnotách.

UDRŽATEĽNÝ A ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP


Zodpovednosť voči jednotlivcovi i voči prostrediu okolo je pre nás štandardom, z ktorého neuhýbame. Sme presvedčení, že poctivé obchody a férové správanie je základom pre prosperujúcu komunitu, ktorej sme súčasťou. Je pre nás dôležité venovať energiu udržateľným projektom a aktivitám s pozitívnym dopadom. Životné prostredie reflektuje aj naše rozhodnutia, ktoré sa preto snažíme robiť vedome s ohľadom na budúcnosť. Dodržiavame princípy zodpovedného podnikania a vytvárame priestor na to, aby  každodenné voľby našich zamestnancov pri separovaní odpadu, šetrení energiou, vodou i pri výbere spôsobu dopravy mali čoraz udržateľnejšie parametre. Sme hrdí na to, že v KB Slovakia vznikajú komunite prospešné aktivity spontánne. Snaha robiť svet lepším je súčasťou tímovej DNA

WHISTLEBLOWING

Pri našom podnikaní ku svojim obchodným partnerom a klientom pristupujeme s rešpektom a dodržiavame etické zásady a právne normy. V prípade ich porušenia je možné podať oznámenie formou Whistleblowing nástroja. Pri jeho použití zaručujeme oznamujúcej osobe potrebnú anonymitu a dôvernosť.  Pre podanie oznámenia (Whistleblowing) môžete využiť túto mailovú adresu whistleblowing@kb.cz (vnútorný oznamovací systém Komerční banky, vrátane slovenskej pobočky) alebo sa môžete obrátiť priamo na osoby zodpovedné za riešenie Whistleblowing oznámení, a to konkrétne na:  
Našu odpoveď vám pošleme na e-mailovú adresu, z ktorej bol podnet doručený.
Mimo prostredia Komerční banka, a. s./ Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, môžete Whistleblowing oznámenie podať orgánu, ktorý je príslušný na prijatie oznámenia v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej ako “Zákon“). V zmysle Zákona týmto orgánom pre oznámenie je úrad ako nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni práva a oprávnené záujmy oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti, prokuratúra alebo správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou podľa § 2 písm. d) bodu 3 a 4 Zákona alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie.