Open Banking API

Umožníme sprístupnenie vašich platobných účtov tretím stranám, ktoré sa stávajú sprostredkovateľom nových platobných služieb.

pripojte bankové účty do vašich aplikácií

zrealizujte platby priamo z vašej aplikácie
v reálnom čase

ovládajte účty vo vašej aplikácii 

overte si dostatok prostriedkov k realizácii transakcie

Informácie o účte (AIS) 
V rámci tejto služby umožňujeme na základe vášho súhlasu získať tretím stranám informácie o vašom účte. Tieto zahŕňajú základné informácie ako prehľad účtov, zostatky a transakčnú históriu. 

Iniciácia platby (PIS) 
Vďaka tejto službe môžete povoliť poskytovateľovi platobných iniciačných služieb (tretej strane) zadanie platobného príkazu z vášho účtu vedeného u nás.

Overenie zostatku (CIS) 
CIS umožňuje tretej strane overiť aktuálny zostatok peňažných prostriedkov na vašom účte potrebných na vykonanie platobnej operácie. Pri tejto službe poskytujeme informácie tretej strane, ktorá je vydavateľom platobných prostriedkov viazaných na platobnú kartu.

TPP (Third Party Payment Service Providers)
TPP alebo tretie strany sú poskytovatelia platobných služieb, ktorí sú držiteľmi potrebnej licencie. Túto licenciu udeľuje Národná banka Slovenska alebo iná oficiálna autorita v rámci krajín EÚ. Druhou podmienkou je, aby mal takýto subjekt pridelený kvalifikovaný certifikát. A napokon, TPP musia spĺňať podmienky v zmysle regulácie PSD2 a garantovať rovnakú ochranu a bezpečnosť dát ako banky.
Prístup k platobnému účtu klienta banky získa TPP len na základe udelenia súhlasu klienta, resp. majiteľa tohto platobného účtu.

API (Application Programming Interface)
API je komunikačné rozhranie, ktoré umožňuje tretím stranám bezpečne komunikovať s bankou. Prostredníctvom tohto rozhrania sprístupňujeme tretím stranám platobné účty klientov za účelom poskytovania platobných služieb.

KBSK API
Viac informácií nájdete na https://api.kb.sk