Dôležité informácie

Povinne uverejňované informácie na jednom mieste

LEHOTY PLATOBNÉHO STYKU

Ochrana osobných údajov a reklamácie

Banka je oprávnená odmietnuť alebo odložiť splnenie Príkazu Klienta, ktorého splnenie by mohlo byť v rozpore najmä s (i) právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo právnymi predpismi štátu banky sprostredkujúcej prevod alebo (ii) obchodnou politikou sprostredkujúcej banky (zoznamy viď nižšie). Z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete je Banka tiež oprávnená neprijať platby v prospech Účtu Klienta. Klient berie týmto súčasne na vedomie, že z vyššie uvedených dôvodov môže byť platba vrátená alebo zadržaná tiež sprostredkujúcou bankou.

Medzinárodné sankcie - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (mzv.sk)
Sankčné programy Spojených štátov amerických