Prevádzkové financovanie

Buďte pripravení na výkyvy potreby pracovného kapitálu s prevádzkovým financovaním od Komerční banky Slovakia
 

so splatnosťou do 12 mesiacov alebo na neurčito s výpovednou lehotou

financovanie môže byť záväzné alebo nezáväzné

úvery poskytujeme v rôznych menách

úvery môžete čerpať aj opakovane

Prevádzkové financovanie od Komerční banky Slovakia môžete použiť napríklad na:

 • preklenutie krátkodobého nedostatku finančných zdrojov,

 • financovanie pohľadávok voči vašim odoberateľom,

 • nákup zásob alebo materiálu potrebného na vašu podnikateľskú činnosť.

Kontokorentný úver

Kontokorentný úver

Zabezpečte sa voči výkyvom vo vašom cashflow s kontokorentným úverom od Komerční banky Slovakia.
 
Hlavné výhody:
 • reagujte flexibilne na krátkodobé výkyvy v peňažných tokoch firmy,

 • úver čerpáte len do aktuálne potrebnej výšky,

 • platíte úroky iba za dni, počas ktorých bol úver čerpaný,

 • kontokorentný úver je nastavený ako možnosť prečerpania na bežnom účte klienta,

 • úver splácate automaticky z prichádzajúcich platieb.

 
 
Revolvingový úver

Revolvingový úver

Získajte prístup k flexibilnému zdroju prostriedkov v podobe revolvingového úveru od Komerční banky Slovakia.
 
Hlavné výhody:
 • úver čerpáte a splácate podľa aktuálnych potrieb,

 • operatívne reagujete na výkyvy vo finančných tokoch,

 • úroky platíte iba z reálne načerpanej sumy.

 
 
Globálna úverová linka

Globálna úverová linka

Využívajte kombináciu viacerých produktov pod jedným limitom s globálnou úverovou linkou.
 
Hlavné výhody:
 • využívate viacero produktov na základe jednej zmluvy - kontokorentný úver, revolvingový úver, bankové záruky, prípadne dokumentárne akreditívy,

 • môžete flexibilne využívať jednotlivé produkty v rámci jedného limitu,

 • čerpanie prostriedkov podľa vašich aktuálnych potrieb.
Bankové záruky