Cash pooling

Optimalizujte výšku úrokových nákladov a výnosov a efektívne vyriešte vaše vnútropodnikové financovanie s Cash Poolingom

nastavíme Cash Pooling podľa vašich potrieb

získate vyššie úrokové výnosy na svojich účtoch

budete mať prehľad o likvidite svojej spoločnosti

získate prístup k ďalším službám k zapojeným účtom

CP ZP 1

Evidenčný Cash Pooling od Komerční banky Slovakia

 • sa primárne zameriava na maximalizáciu úrokových výnosov a minimalizáciu úrokových nákladov, súčasne zachováva finančnú samostatnosť jednotlivých účtov,
 • je vhodný pre spoločnosti a inštitúcie s decentralizovaným finančným riadením, ktoré vyžadujú zachovanie maximálnej samostatnosti zapojených účtov,
 • môžu ho využívať samostatné právne subjekty aj ekonomicky spojené skupiny, ktoré majú účty v Komerční banke,
 • prostriedky na zapojených účtoch sa fyzicky nepremiestňujú, ale vzájomne započítavajú – nedochádza tak k zlučovaniu finančných prostriedkov,
 • umožňuje zaradiť účty vedené v rôznych menách a vytvoriť tak viacmenovú štruktúru.
CP ZP 2

Reálny Cash Pooling od Komerční banky Slovakia

 • je určený samostatným právnym subjektom alebo ekonomicky spätým skupinám, ktoré majú účty vedené v Komerční banke,
 • predstavuje reálny prevod finančných prostriedkov medzi zapojenými účtami a centrálnym účtom – zapojené účty sú na konci každého pracovného dňa nulované,
 • umožňuje spoločnosti alebo skupine plnú kontrolu nad finančnými prostriedkami v poolovej štruktúre.
CP ZP 3

Medzinárodný Cash Pooling od Komerční banky Slovakia

 • je reálny, cezhraničný, jednomenový Cash Pooling určený pre ekonomicky späté skupiny s výrazne centralizovaným finančným riadením,
 • otvára možnosť efektívneho riadenia cash-flow spoločností s medzinárodnou pôsobnosťou,
 • zabezpečuje, že účty zapojené do medzinárodného Cash Poolingu sú automaticky denne nulované a prostriedky sa centralizujú na účet v Komerční banke,
 • umožňuje k zapojeným účtom poskytovať všetky služby dostupné pre bežné účty.