Poistenie vkladov

Poistenie vkladov vyplýva zo zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v znení neskorších predpisov. 

Poistenie pohľadávok z vkladov

Poistenie pohľadávok z vkladov v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky zaisťuje Garanční systém v Českej republike